KÖL's hemsida

Styrelse, stadgar och årsmötesprotokoll

 


"men KÖL är sällan ute och cyklar" 
Installation av Bertil Burström, Munka-Ljungby

 
Ordförande (vald på två år till 2015):
Ilena Gantzert
Tel: 0722-49 39 16
Gånarpsvägen 356
266 97 Hjärnarp

 

Kassör

Lars Mark, Bergatorpsvägen 10, 266 97 Hjärnarp  tel 0431-45 42 11________________

 

KÖL:s SYFTE OCH ÄNDAMÅL:

Konstnärer och konsthantverkare utgör en givande resurs i ett levande Sverige. KÖL vill ta tillvara den resursen i vår del av landet så att man hjälper varandra med olika kulturarrangemang. Då kan man till en ringa kostnad visa upp sina konstalster för en större publik. Detta stärker gemenskaps- och samhörighetskänslan och kan leda vidare till nya konstellationer och givande kontaker. Deltagare i KÖL`s Kulturrunda blir kandidater till ett kulturpris. Ungdomar under 20 år deltar gratis i kulturrundan.
Styrelsen arbetar ideellt. Ledamöterna har hittills i mån av möjlighet själva bekostat sina telefonsamtal, kuvert, porton mm. Utställningsavgifterna kan därför i princip oavkortat gå till trycksaker, annonser m m. Genom att engagera sig i KÖL kan man tillsammans med likasinnade stödja konst- och kulturlivet och nå en större publik än annars.
Samtidigt kan Fristaten Stg 1761 stödja flera konstnärer än vad andra kulturstiftelser vanligtvis förmår göra.

KÖL - Kultur över Länsgränserna är ett forum för dem som arbetar med kultur av alla slag. KÖL tillkom för att ge medlemmarna möjlighet att till en rimlig kostnad få visa upp sina alster och sitt kunnande.
Vissa förändringar har skett sedan starten år 2003. Sedan något år har vi diskuterat ytterligare förändringar. Efter årets utställning i Båstad har styrelsen beslutat att följande skall ske:
Varje kommun kommer att ha en egen utställning kring 30 april - 1 maj. Då kan alla i den kommunen delta. Medlemmarna utser en representant som samtidigt skall delta i en representationsutställning i Båstad. Styrelsen utser också en deltagare från varje kommun till den årliga utställningen i Båstad. Det blir därmed sammanlagt åtta utställare i Båstad. Samma procedur är tänkt att ske med musiker, artister, författare etc. Därutöver kommer en utställning att ordnas i september varje år på varierande orter. Ängelholm blir först på plan i år 2010.
 

STADGAR 

för föreningen KÖL – Kultur Över Länsgränserna
(Antagna vid årsmötet den 22 januari 2012 för att slutligt fastställas vid nästa årsmöte)

§ 1
KÖL
är ett forum för dem som arbetar med kultur alla kategorier i tre län; Skåne, Hallands och Kronobergs län.

§ 2
KÖL har till syfte
att vid utställningar, konserter och andra arrangemang lyfta fram deltagarnas konstnärliga skaparkraft och yrkesskicklighet, samt främja gemenskapen mellan medlemmarna i de olika länen.

§ 3
Medlem
kan den bli som har skicklighet inom KÖL:s verksamhet och vill främja föreningens syfte och anda.

§ 4
Styrelsen
skall bestå av tre till fem ledamöter jämte en suppleant.
För att få kontinuitet i styrelsens arbete skall halva antalet ledamöter väljas vartannat år.
För att beslut skall anses giltigt måste minst tre ledamöter delta i styrelsebeslutet.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 5
KÖL:s räkenskapsår
är ett helt kalenderår.
Årsmöte skall hållas varje år den tredje söndagen i januari månad på varierande plats i något av de tre länen.
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av protokollförare respektive två justeringspersoner
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande
 5. Fastställande av dagordningen för mötet
 6. Genomgång av föreningens verksamhetsberättelse
 7. Redovisning av föreningens resultat- och balansräkning samt fastställande av densamma
 8. Revisorns berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av budget och avgifter för kommande år
 11. Val av styrelseordförande för två år
 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleant för två respektive ett år
 13. Val av revisor och revisorssuppleant för ett år
 14. Val av firmatecknare och kontaktombud
 15. Eventuella motioner och övriga frågor
 16. Årsmötet avslutas

§ 6
Årsavgiften
skall vara inbetald senast den 15 februari för den som vill delta i årets samlings­utställning och senast den 30 april för övriga medlemmar. För medlemmar under 18 år utgår ingen avgift.
Storleken på medlemsavgiften och andra avgifter beslutas vid ordinarie årsmöte.

§ 7
För ändring av stadgarna
fordras samstämmiga beslut vid två på varandra följande möten, varav ett skall vara ett årsmöte.

§ 8
Dragning i medlemslotteriet
skall ske i samband med årsmötet. Vinst skall avhämtas vid dragningen, dock senast sex veckor efter årsmötet. Därefter tillfaller vinsten föreningen. 

§ 9
Kallelse till årsmöte
och extra årsmöte skall ske skriftligen per ytpost eller via e-post, SMS eller muntligt samtal via telefon senast två veckor innan årsmötet.

§ 10
För upplösning av KÖL
krävs 2/3-dels majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara ett ordinarie årsmöte.
Kvarvarande penningbelopp skall oavkortat gå till B Gantzerts Insamlingsstiftelse mot droger.

_________________

Stadgarna som word-fil

Verksamhetsberättelse för år 2012

Dragningslista i medlemslotteriet 2013

Vinnare och priser i medlemslotteriet 2012
Se årsmötesprotokoll 2012

Verksamhetsberättelse för år 2010.

Årsmötesprotokoll från årsmöte på Stora Hotellet, Markaryd den 22 januari 2011

Årsmötesprotokoll från årsmöte på Edenberga Motell den 23 januari 2010

__________________

Föreningen KÖL bildades år 2003 och verkar inom Skåne, Hallands och Kronobergs län.
Involverade kommuner: Ängelholm, Båstad, Laholm och Markaryd.
 

Föreningens KÖL's adress:

c/o Ilena Gantzert, ordförande 
Tel: 0722-49 39 16


Hemsida: www.köl.se 

 

 

 


Sidan uppdaterad 2014-10-15  © Webbdesigner 
Skulptur och bild © Bertil Burström